Your browser does not support JavaScript!
場地租借


一、臺北市立成淵高級中學場地外借實施辦法

 

二、下載表單
         場地租借切結書     

         場地租借申請表

 

三、學校場地主要供學生學習使用,場地借用如與學生學習或者學生活動牴觸者,以本校學生使用優先,目前主要借用場地為羽球場,均已滿檔,無法再行提供場地借用。